Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Fitness Point Europe sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w (00-503) Warszawie ul. Żurawia 6/12 lok 419, nr KRS 415722, NIP 897-178-19-78 (dalej: „FITNESS POINT”)
2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@fitnesspoint.com.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Fitness Point Europe sp. z o.o. sp.k., 00-503 Warszawie, ul. Żurawia 6/12/419
3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zawartą umową na świadczenie usług fitness (członkostwo w klubie fitness). Podanie przez Członka Klubu danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Członek Klubu jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia umowy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celach realizacji Umowy w czasie jej trwania równoznaczne jest z zerwaniem umowy o Członkostwo z winy Członka Klubu.
4. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez FITNESS POINT?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług fitness/członkostwo w klubie fitness. Twoje dane zgodnie z umową o członkostwo wykorzystywane są również do prowadzenia badań statystycznych, marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych, kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, jak również – za odrębną zgodą Członka – w celach marketingowych. Podpisując Umowę o członkostwo wyraziłeś/aś też zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykorzystanie swojego wizerunku w profilu klienta w systemie obsługi członkostwa oraz ewentualnie na karcie członkowskiej. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FITNESS POINT w celach a) zapewnienia obsługi płatności (w tym usług płatniczych), b) windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, c) przechowywania danych dla celów archiwalnych w celu wykazania spełnienia przez FITNESS POINT obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Jakie masz uprawnienia wobec FITNESS POINT w zakresie przetwarzanych danych?
W związku z przetwarzaniem przez FITNESS POINT Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:
• możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo na życzenie kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmie wydanie kopii danych powinieneś wskazać kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. FITNESS POINT może naliczyć opłatę w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz uprzedzony. Wysokość opłaty będzie stanowią równowartość kosztów jej przygotowania;
• możesz zażądać sprostowania Twoich danych (w przypadku gdy zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby FITNESSPOINT je przetwarzało) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz aby FITNESS POINT przetwarzało Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
• możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Na życzenie możemy to zrobić za Ciebie jeżeli będzie to technicznie możliwe;
• w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez FITNESS POINT odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;
• możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę możesz składając stosowne oświadczenie w formie a) mailowej, b) pisemnie w każdym z klubów lub
c) wysyłając list na adres administratora.
Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych i wynikająca z nich ochrona Twojej prywatności są dla nas priorytetem i podejmujemy starania aby nie dochodziło do żadnych naruszeń w tym zakresie. Jeśli uważasz jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Zapewniamy, że będziemy reagować na uwagi i sugestie naszych Uczestników. Pamiętaj też, że przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).
6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
FITNESSPOINT będzie przechowywał Twoje dane przez okres 6 lat od zakończenia trwania Umowy o członkostwo tj. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy o członkostwo oraz w związku z wymogami prawnymi w zakresie księgowości i rachunkowości.
7. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.