Informacje o klubie

Warszawa, 26 lipca 2017
Od:
Fitness Point Europe sp. z o.o. sp. k
z siedzibą w Warszawie
Żurawia 6/12 lok. 419, 00-503 Warszawa
(„Spółka”)

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Spólki z dniem 26 lipca 2017 klub FITNESS POINT w Galerii FRAC w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 6 zostanie zamknięty.
W związku z powyższym z dniem 26 lipca 2017 wypowiedziane zostają wszystkie umowy na świadczenie usług przez klub FITNESS POINT oraz wobec wszystkich klientów ustaje członkostwo w klubie.
Informujemy, że zwrot środków związany z niewykorzystanymi i opłaconymi z góry karnetami dla Członków Klubu nastąpi proporcjonalnie do pozostałego i niewykorzystanego czasu na jaki przedpłacony był karnet, niezwłocznie nie później niż w terminie 2 tygodni od poinformowania Spółki przez Członka Klubu o dogodnej dla Niego formie zwrotu środków. W tym celu prosimy o przekazanie Spółce stosownego oświadczenia (wzór poniżej) drogą mailową na adres: faktury@fitnesspoint.com.pl lub listowną (na adres Spółki wskazany powyżej).
Jednocześnie informujemy, że członkostwo w klubie związane z ofertami promocyjnymi na podstawie których FITNESS POINT świadczył usługi bezpłatnie, wygasa automatycznie z dniem 26 lipca 2017.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z zakończeniem działalności klubu FITNESS POINT i zwrotem środków prosimy o kontakt z recepcją za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja.rzeszow@fitnesspoint.com.pl. Bardzo prosimy aby oświadczenia były podpisane własnoręcznie i przesłane na powyższe adresy w formie skanu lub zdjęcia.

____________________
Zarząd Spółki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OŚWIADCZENIE
Proszę o zwrot niewykorzystanych środków związanych z moim członkostwem w klubie FITNESS POINT we Rzeszowie przy ulicy Lwowskiej 6 (proszę wybrać jedną z poniższych opcji):
1. na konto bankowe o nr …………………………………………………………………………………….………..
2. przekazem pocztowym na adres ………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż z dniem 26 lipca 2017 r. klub FITNESS POINT we Rzeszowie zostaje zamknięty, w związku z czym umowa o świadczenie usług przez klub została rozwiązana z dniem 26 lipca 2017 r. Poza zwrotem niewykorzystanych, przedpłaconych przeze mnie środków w związku z członkostwem w klubie nie mam innych roszczeń wobec klubu.

…………………………………………….
Imię i nazwisko (czytelnie)

……………………………………………
Data i podpis